PGA 2008 PGA 2008 Poznań Game Arena

Montaż poza oficjalnymi terminami

Międzynarodowe Targi Poznańskie informują, że w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach - wyłącznie za zgodą MTP - istnieje możliwość prowadzenia przedterminowego montażu lub poterminowego demontażu stoiska. Zgoda udzielana jest, jeśli istnieją faktyczne możliwości prowadzenia prac w terminach wskazanych przez wnioskodawcę.

W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac montażowych lub demontażowych poza  terminami ustalonymi dla konkretnych targów i innych wydarzeń, wykonawca  powinien złożyć pisemny wniosek do Wydziału Zarządzania Obiektami MTP oraz uzasadnić potrzebę wcześniejszego rozpoczęcia prac montażowych lub późniejszego zakończenia prac demontażowych.

Pozaterminowy montaż i demontaż podlegają opłacie, którą wykonawca powinien uiścić z góry tj. przed rozpoczęciem prac montażowych albo demontażowych.

Opłaty za przedterminowy montaż i poterminowy demontaż wynoszą:

a) w pawilonie:
- stoiska o pow. do 250m2 – 4 PLN netto*/ 1 m2 wynajętej powierzchni,
nie mniej niż 555 PLN netto*/ dzień **
- stoiska o pow. powyżej 250m2 – 1000 PLN netto* / dzień **
i dodatkowo 1 PLN netto* za każdy kolejny m2/ dzień

b) na terenie otwartym: 1 PLN netto* / 1 m2 wynajętej powierzchni,
nie mniej niż 200 PLN netto* / dzień **

* netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)
** godz. 07.00 - 21.30

Obowiązkowi dokonania opłaty podlegają wykonawcy stoisk lub aranżacji wynajętych powierzchni:

  • uczestników targów i innych wydarzeń budujących stoiska na własne potrzeby lub wykonujących aranżacje wynajętych przez siebie powierzchni,
  • podmioty świadczących usługi budowy stoisk lub aranżacji wynajętych powierzchni dla uczestników targów lub innych wydarzeń,
  • organizatorzy wydarzeń odpowiedzialni  za zabudowę lub aranżacje wynajętych powierzchni, zwani dalej Wykonawcami.
 
 
s
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3
 
test